hipergovazd.am

hy_AM

Windows 8 pro 32/64 Bit FPP version

05/21/14 22:09:15 | Առաջարկություններ | Oպերացիոն համակարգեր
Operational system - full box version, includes DVD for 32-bit or 64-bit installation, for 1 computer, transferable. Sent by airmail, delivery time: 7-12 days. In case of your interest, for more details or any other question,please send me an e-mail with your request. I do not have a phone number, ... I live outside country. I will reply to you within 12 hours. Thank you very much! I speak English and Spanish

Գինը:145 €

Բնակավայր:Ապարան

Հայտարարության համարը:632958

Հայտարարություն:
erik lutonsky

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`

նմանատիպ հայտարարություններ

Windows 7 ,home premium,Profesional, Ultimate 32/64bit 55 € Oպերացիոն համակարգեր před 4 lety
Windows 8.1 Pro 32/64 Bit 110 € Oպերացիոն համակարգեր před 4 lety
Այլ նման հայտարարություններ

Ընդհամենը 2 նմանատիպ հայտարարություններ |